โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : saipin315@hotmail.com

327558868_704271811186163_8946635660174348673_n

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1

1072630276-20131028-092141

 นางสาว กรรวี โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง ตั้งอยู่หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี ก่อตั้งเมื่่อ 9 กันยายน 2478 เดิมชื่อโรงเรียนบางกุ้งราษฎรบำเพ็ญ โดยกำนันเจียม พรหมศิริ บริจาคที่ดิน จำนวน 1 ไร่ 3 งาน 80 ตารางวา โดยสร้างอาคารเรียน ครั้งแรกเปิดการสอน ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-4 มีครูใหญ่คนแรกชื่อ นายสวรรค์ ศิริวัฒน์ และครูผู้สอน 1 คน คือนางสาวสายหยุด ปุ๋ยพันธ์ ปัจจุบันคือ นางสาวกรรวี โพธิ์ทอง เปิดทำการสอนตั้งแต่อนุบาล 1-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิสัยทัศน์โรงเรียน

โรงเรียนบ้านบางกุ้งเป็นองค์กรที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ตามแนววิถีพุทธ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

พันธกิจ

1. จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและระดับประถมศึกษา

2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีคุณธรรม ตามแนววิถีพุทธ

3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. ชุมชนมีส่วนร่วมสร้างสรรค์สังคมให้สงบสุข โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง