โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : saipin315@hotmail.com

ข้อมูลบุคคลากร

นางสาวกรรวี โพธิ์ทองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสยุมพร บึกขุนทดครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางประภารัตน์ สง่างามครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย
นางจันทรา สง่างามครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ
นางปรีมน ศรีเสนครู ชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระ ฯ : –
นางสุมนา อ่ำสกุลกลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวชื่นกมล ทองดีครูกลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ
นางสาวนารี อุ่นเมืองครูกลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
นางสาวสุจิตรา แก้วแก่นเพชรครูผู้ช่วยกลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวยุพเรศ ศรชัยครูผู้ช่วยกลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์
นางสาวอรอนงค์ มิ่งมีสุขเจ้าพนักงานธุรการกลุ่มสาระ ฯ : –
นางสาวกฤษกร จงชานสิทโธครู (อัตราจ้าง)กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

บทความล่าสุด