โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : saipin315@hotmail.com

โรงเรียนบ้านบางกุ้ง รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามกำหนดการ ดังนี้

วันที่ 19 กันยายน2565

>>ชั้นอนุบาล ๒<<

รับสมัครวันที่ 12 – 16 กุมภาพันธ์ 2566

(เด็กเกิด วันที่ ๑๗ พฤษภาคม 2561 – 16 พฤษภาคม 2562)

>>ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1<<

รับสมัครวันที่ วันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 2566

(เด็กเกิด วันที่ 17 พฤษภาคม 2559 – 16 พฤษภาคม 2560)

** เอกสารที่ต้องเตรียม**

๑. สำเนาสูติบัตร

๒. สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน

๓. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา

๔. สำเนาทะเบียนบ้านมารดา

๕. สำเนาบัตรประชาชนบิดา

๖. สำเนาบัตรประชาชนมารดา

บทความล่าสุด