โรงเรียนบ้านบางกุ้ง

หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี
อีเมล์ : saipin315@hotmail.com

ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ

วันที่ 24-26 มกราคม 2566 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านบางกุ้ง พร้อมด้วยโรงเรียนกลุ่มสวนแตง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ณ แหล่งเรียนรู้โครงการพัฒนาป่าชุมชนบ้านอ่างเอ็ด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน และศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ จังหวัดจันทบุรี

บทความล่าสุด